Voorwaarden

Torenhout Advocatuur & Mediation
gevestigd aan de Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
T + 31 (0)70 3560014,
F + 31 (0)70 3563388,
E:info@torenhoutadvocaten.nl
www.torenhoutadvocaten.nl

Algemene voorwaarden Torenhout Advocatuur & Mediation
Artikel 1 Werking
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt(e) en de advocaat en/of mediator van Torenhout Advocatuur & Mediation aan wie de opdracht is verstrekt of die de opdracht feitelijk uitvoert. 
Artikel 2 Tarieven
In de opdrachtbevestiging vermeldt de advocaat en/of mediator het gehanteerde tarief. Cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp krijgen een afwijkend tarief in rekening gebracht, conform de regeling van de overheid. Daarnaast worden verschotten voor uittreksels, griffierecht enzovoorts doorbelast tegen kostprijs. Elke factuur dient te worden voldaan binnen veertien dagen. Bij niet-betaling is de advocaat en/of mediator gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.
De eventuele proceskostenvergoeding wordt bij voorbaat aan de advocaat overgedragen. De proceskostenvergoeding wordt gebruikt om de eigen bijdrage aan cliënt(e) terug te betalen of komt in mindering op de in rekening gebrachte factuur aan cliënt(e).
Artikel 3 Aansprakelijkheid opdrachtnemer
De aansprakelijkheid van de advocaat en/of mediator is beperkt tot het bedrag dat op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het toepasselijke eigen risico. Of er sprake is van aansprakelijkheid bepaalt onze verzekeraar. Voor ingeschakelde derden gelden hun eigen uitsluitingen, over het algemeen op grond van hun eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 4 Aansprakelijkheid opdrachtgever
a. Cliënt(e) dient er voor in te staan dat de door hem/haar verstrekte gegevens juist zijn. Cliënt dient het behoorlijk uitvoeren van de opdracht mogelijk te maken, waaronder ook wordt verstaan het verschijnen ter zitting en het doorgeven van adres- en telefoonnummerwijzigingen gedurende de behandeling van een zaak.
b. Cliënt(e) is – onafhankelijk van de vraag of hij/ zij voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt – zelf aansprakelijk voor een eventuele proceskostenveroordeling te zijner/ harer laste bij verlies van een procedure.
Artikel 5 Archivering dossiers
Torenhout Advocatuur & Mediation zal bij beëindiging van haar werkzaamheden uw dossier archiveren. Het dossier wordt vijf jaar door ons bewaard. Daarna wordt uw dossier vernietigd.
Artikel 6 Klachten- en Geschillenregeling
Klachten over een advocaat en/of mediator kunnen binnen drie maanden na de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, gemeld worden aan de klachtenfunctionaris van Torenhout Advocatuur & Mediation. Leidt dat niet tot een oplossing dan is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd. Ons kantoor is hierbij aangesloten. De gehele klachtenregeling is op te vragen aan de balie van dit kantoor.
Artikel 7 Regelgeving
orenhout Advocatuur & Mediation is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, alsmede aan de Advocatenwet. U kunt deze regelgeving vinden op www.advocatenorde.nl. Voor mediation gelden tevens de gedragsregels van de MfN.
Artikel 8 Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen u en de advocaat van Torenhout Advocatuur & Mediation wordt beheerst door Nederlands recht, waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is.
Artikel 9 Kamer van Koophandel

  • Mr. G.D. Haytink
    KvK 27341048
    BTW NL174710355B01

Artikel 10 Waarneming
Bij afwezigheid wegens ziekte of vakantie wordt de praktijk waargenomen door Mr. M.W. Kuiper, Stille Veerkade 30b, 2512 BG Den Haag. Telefoon:070-3194332.

ONZE ADVOCATEN
MR. G.D. HAYTINK
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
OV: tram 9, 16 Halte Stadhuis.

MEDIATION
KIEZEN VOOR MEDIATION

IK HEB EEN VRAAG
FORMULIER

IK WIL EEN AFSPRAAK
AFSPRAAK MAKEN
 

NIEUWS

DOWNLOAD PRIVACYSTATEMENT

Direct contact

Torenhout Advocatuur
& Mediation

T + 31 (0)70 3560014
F + 31 (0)70 3563388
info@torenhoutadvocaten.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 -17.00 uur