Voorwaarden

Stichting Torenhout Advocaten & Mediators
gevestigd aan de Lange Houtstraat 13
2511 CV Den Haag
T + 31 (0)70 3560014,
F + 31 (0)70 3563388,
E:info@torenhoutadvocaten.nl
www.torenhoutadvocaten.nl

Algemene voorwaarden Torenhout Advocaten & Mediators
Artikel 1 Werking
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt(e) en de advocaat en/of mediator van Torenhout Advocaten & Mediators aan wie de opdracht is verstrekt of die de opdracht feitelijk uitvoert. Advocaten en/of mediators kunnen hun werkzaamheden onderbrengen in een rechtspersoon. Daarnaast kunnen advocaten en/of mediators voor elkaar waarnemen.
Artikel 2 Tarieven
In de opdrachtbevestiging vermeldt de advocaat en/of mediator het gehanteerde tarief. Cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp krijgen een afwijkend tarief in rekening gebracht, conform de regeling van de overheid. Daarnaast worden verschotten voor uittreksels, griffierecht enzovoorts doorbelast tegen kostprijs. Elke factuur dient te worden voldaan binnen veertien dagen. Bij niet-betaling is de advocaat en/of mediator gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.
De eventuele proceskostenvergoeding wordt bij voorbaat aan de advocaat overgedragen. De proceskostenvergoeding wordt gebruikt om de eigen bijdrage aan cliënt(e) terug te betalen of komt in mindering op de in rekening gebrachte factuur aan cliënt(e).
Artikel 3 Aansprakelijkheid opdrachtnemer
De aansprakelijkheid van de advocaat en/of mediator is beperkt tot het bedrag dat op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het toepasselijke eigen risico. Of er sprake is van aansprakelijkheid bepaalt onze verzekeraar, Nationale Nederlanden. Voor ingeschakelde derden gelden hun eigen uitsluitingen, over het algemeen op grond van hun eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 4 Aansprakelijkheid opdrachtgever
a. Cliënt(e) dient er voor in te staan dat de door hem/haar verstrekte gegevens juist zijn. Cliënt dient het behoorlijk uitvoeren van de opdracht mogelijk te maken, waaronder ook wordt verstaan het verschijnen ter zitting en het doorgeven van adres- en telefoonnummerwijzigingen gedurende de behandeling van een zaak.
b. Cliënt(e) is – onafhankelijk van de vraag of hij/ zij voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt – zelf aansprakelijk voor een eventuele proceskostenveroordeling te zijner/ harer laste bij verlies van een procedure.
Artikel 5 Archivering dossiers
Torenhout Advocaten & Mediators zal bij beëindiging van haar werkzaamheden uw dossier archiveren. Het dossier wordt vijf jaar door ons bewaard. Daarna wordt uw dossier vernietigd.
Artikel 6 Klachten- en Geschillenregeling
Klachten over een advocaat en/of mediator kunnen binnen drie maanden na de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, gemeld worden aan de klachtenfunctionaris van Torenhout Advocaten & Mediators. Leidt dat niet tot een oplossing dan is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd. Ons kantoor is hierbij aangesloten. De gehele klachtenregeling is op te vragen aan de balie van dit kantoor.
Artikel 7 Regelgeving
Torenhout Advocaten & Mediators is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, alsmede aan de Advocatenwet. U kunt deze regelgeving vinden op www.advocatenorde.nl
Artikel 8 Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen u en de advocaat van Torenhout Advocaten & Mediators wordt beheerst door Nederlands recht, waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is.
Artikel 9 Kamer van Koophandel

 • Mr. G.D. Haytink
  KvK 27341048
  BTW NL174710355B01
 • Mr. H.D.E. Kaasjager
  KvK 27332393
  BTW NL087344269B01
 • Mr. E.H. Visser
  KvK 27375137
  BTW NL107966256B01
 • Mr C. Nobel
  KvK 27364935
  BTWNL192616298B01

ONZE ADVOCATEN
MR. G.D. HAYTINK
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
OV: tram 9, 16 Halte Stadhuis.

MEDIATION
KIEZEN VOOR MEDIATION

IK HEB EEN VRAAG
FORMULIER

IK WIL EEN AFSPRAAK
AFSPRAAK MAKEN
 

NIEUWS

DOWNLOAD PRIVACYSTATEMENT

Direct contact

Torenhout Advocaten
& Mediators

T + 31 (0)70 3560014
F + 31 (0)70 3563388
info@torenhoutadvocaten.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 -17.00 uur